form of verbs
Form of Verbs
Present Form Meaning Past Form Past Participle
awake ойгоо awoke awoken
bear көтөрүү bore born
bear көтөрүү bore borne
abide баш ийүүсү abode abode
arise пайда болушу arose arisen
be болуу was been
draw тартуу drew drawn
do эмне did done
fight салгылаш fought fought
eat жеш ate eaten
drive кубалоо drove driven
drink ичүү drank drunk
dig касуу dug dug
beat уруу beat beaten
become болуу became become
bid өтүшүү bid bid
begin баштоо began begun
bind байланыштыруу bound bound
find табуу found found
fly учуу flew flown
forget унутуу forgot forgotten
forgive кечирүү forgave forgiven
bite тиштөө bit bit, bitten
blow ышкыруу blew blown
come келген came come
choose тандап алуу chose chosen
break тыныгуу broke broken
behold мына beheld beheld
sit отуруу sat sat
sink жууна турган жер sank sunk
sing ырдоо sang sung
shine жарык shone shone
shake силкүү shook shook
see көрүү saw seen
get алуу got got,gotten
go барып, went gone
give берүү gave given
grow өсүү grew grown
run Нускасы ran run
ring шакек rang rung
hide жашыруу hid hid,hidden
hang илүү hung hung
hold кармоо held held
know билүү knew known
lie калп lay lain
mistake жаңылыштык mistook mistaken
ride жүрүү rode ridden
slay өлтүрүү slew slain
speak сүйлөө spoke spoken
spin токуу spun spun
stand тура stood stood
write жазуу wrote written
win жеңүү won won
wear кийүү wore worn
wake ойгонуу woke woke
steal уурдоо stole stolen
stick таяк stuck stuck
swear ант swore swore
swim сүзүү swam swum
take кабыл алуу took taken
tear көз жаш tore torn
sting чагып алуу stung stung
throw ыргытуу threw thrown
chide жемеледи chid chid
cleave жабышып clove,cleft cloven,cleft
cling жармашуу clung clung
spring жаз sprang sprung
smite талкалаш smote smitten
slide тайгалануу slid slid
tread тебелейт trod trodden
swing термелүү swang swung
strive аракет strove striven
string аркан strung strung
shrink азаюу shrank shrunk
lead жетектөө led led
grind майдолоо ground ground
freeze тоңуу froze frozen
forsake таштабайт forsook forsaken
fling жанагы flung flung
wring бурап, wrung wrung
wind шамал wound wound
weave токуу wove woven
bet мелдешүү bet bet
cast берилген cast cast
cost нарк cost cost
cut кесүү cut cut
hit уруу hit hit
hurt зыян hurt hurt
let жол let let
put коюу put put
rid арыл rid rid
set белгиленген set set
shed сарай shed shed
split жаруу split split
shut жабуу shut shut
thrust максаты thrust thrust
spread жайылуу spread spread
burst тартыша burst burst
abuse кыянаттык abused abused
abolish жокко чыгаруу abolished abolished
avail коштошуу availed availed
attract тартуу attract attract
appoint дайындайт appointed appointed
apply колдонулат applied applied
approve бекитүү approved approved
accept кабыл алуу accepted accepted
accompany кошо жүрүү accompanied accompanied
acquire ээ болуу acquire acquired
annoy жадатуу annoyed annoyed
alter өзгөртүү altered altered
aim максат aimed aimed
add кошуу added added
adapt көнүү adapted adapted
attack кол салуу attacked attacked
assure ишендирүү assured assured
ask суроо asked asked
ascend көтөрүлүү ascended ascended
agree макул agreed agreed
advise кеңеш берүү advised advised
adopt кабыл алуу adopted adopted
bend ийилүү bent bent
believe ишенүү believed believed
behave мамиле кылуу behaved behaved
beg сурануу begged begged
bleed каноо bled bled
bring алып келүү brought brought
charge күнөө charged charged
cheat алдоо cheated cheated
compare салыштыруу compared compared
build куруу built built
burn өрттөө burnt burnt
buy сатып алуу bought bought
call чакыруу called called
cry ыйлоо cried cried
deliver жеткирүү delivered delivered
debar Debar debarred debarred
deal иш dealt dealt
dare кммн dared dared
catch кармоо caught caught
cook ашпозчу аял cooked cooked
creep кеткендерге crept crept
change өзгөртүү changed changed
complain даттануу complained complained
compose түзүү composed composed
convict айыпталган аял convicted convicted
cure дарылоо cured cured
decide чечүү decided decided
dedicate арноо dedicated dedicated
hear угуу heard heard
hate жек көрүү hated hated
have бар had had
hang илүү hanged hanged
demand талап demanded demanded
deny баш denied denied
depend көз каранды depended depended
destroy талкалоо destroyed destroyed
gather жыйноо gathered gathered
gaze карап gazed gazed
flee fled fled
feel сезүү felt felt
feed тамактануу fed fed
determine белгилөө determined determined
deviate кыйшаюу deviated deviated
die өлүү died died
dream түш dreamt dreamt
divide бөлүнүү divided divided
inform билдирүү informed informed
inspire дем алуу inspired inspired
introduce киргизүү introduced introduced
embellish чырайына embellished embellished
enter кирүү entered entered
expressed expressed expressed
maintain колдоо maintained maintained
marry үйлөнүү married married
make жасоо made made
insist талап кылуу insisted insisted
invade кол салуу invaded invaded
invite чакыруу invited invited
involve тартуу involved involved
lose жоготуу lost lost
look кароо looked looked
like сыяктуу liked liked
light жарык lighted lighted
lie калп lied lied
joke тамаша joked joked
keep кармоо kept kept
kill өлтүрүү killed killed
kneel тизелеп туруу knelt knelt
laugh күлүү laughed laughed
lend карызга берүү lent lent
leave калтыруу left left
learn үйрөнүү learnt learnt
lead жетектөө led led
lay жатты laid laid
owe милдеттүү болуу owed owed
order тартип ordered ordered
omit чыгарып жиберүү omitted omitted
occur пайда болушу occurred occurred
observe сактоо observed observed
open ачык opened opened
occupy ээлөө occupied occupied
pray жалбаруу prayed prayed
punish жазалоо punished punished
play ойноо played played
pay төлөө paid paid
preside төрагалык кылат presided presided
prevent алдын алуу prevented prevented
negotiate сүйлөшүү negotiated negotiated
mow чабуу mowed mowed
move жылуу moved moved
mix аралаштыруу mixed mixed
mend оңдоо mended mended
meet жолугуу met met
mean эмнени билдирет meant meant
manage башкаруу managed managed
prepare даярдоо prepared prepared
preserve сактоо preserve preserved
pretend анткорлонуу pretended pretended
proceed андан ары кетүү proceeded proceeded
prohibit тыюу салуу prohibited prohited
reject баш тартуу rejected rejected
rehabilitate калыбына келтирүү rehabilitated rehabilitated
refuse баш тартуу refused refused
refund кайтарып берүү refunded refunded
recover айыгуу recovered recovered
propose сунуш proposed proposed
prosecute сот аркылуу куугунтуктоо prosecuted prosecuted
prove далилдөө proved proved
persist тырышуу persisted persisted
realize түшүнүү realized realized
raise көтөрүү raised raised
receive кабыл алуу received received
reach жетүү reached reached
read окуу read read
quarrel уруш quarrelled quarrelled
say айтуу said said
sew жамоо sewed sewed
seek издөө sought sought
remind эске reminded reminded
remit кое берүү remitted remitted
return кайра returned returned
respond жооп берүү responded responded
rob уурдоо robbed robbed
repair оңдоо repaired repaired
reply жооп replied replied
rescue куткаруу rescued rescued
swell үйлөө swelled swelled
sell сатуу sold sold
sweep шашып өтүү swept swept
send жиберүү sent sent
shoot атуу shot shot
spoil эркелетүү spoiled spoiled
sleep уйку slept slept
show көрсөтүү showed showed
sow эгин sowed sowed
stay калып stayed stayed
spend сарптоо spent spent
work иш worked worked
wish каалоо wished wished
wait күтүү waited waited
warn эскертүү warned warned
smile жылмаюу smiled smiled
smell жыт smelt smelt
teach окутуу taught taught
want каалоо wanted wanted
walk басуу walked walked
visit баруу visited visited
vanish жоголуу vanished vanished
tell айтып told told
think ойлоо thought thought
travel саякаттоо travelled travelled
tremble титирөө trembled trembled
utter сырткы uttered uttered
unite бириктирет united united
twinkle жайнап twinkled twinkled
treat мамиле кылуу treated treated
bend ийилүү bent bent
breed тукум bred bred
clothe кийинүү clothed clothed
gird баш ийип, girded,girt girded,girt
hew жал hewed hewed
lean эңкейүү leant leant
load жүк loaded loaded
melt ээрүү melted melted
rend айрыбагыла rent rent
spell сыйкырлоо spelled,spelt spelled,spelt
knock уруу knocked knocked
repeat кайтолоо repeated repeated
pick чогултуу picked picked
join кошулуу joined joined
clean таза cleaned cleaned
match мелдеш matched matched
offer сунуш offered offered
plunge ойлоонун plunged plunged
watch байкоо watched watched
slip тайгалануу slipped slipped
chatter күбүрөп chattered chattered
shock коркуу shocked shocked
shook shooked shooked
affect таасир affected affected
last акыркы lasted lasted
plan план planned planned
expose каратуу exposed exposed
tip уч tipped tipped
need керек needed needed
suit туура келүү suited suited
fold киргизүү folded folded
decorate кооздоо decorated decorated
disappear жашырынуу disappeared disappeared
plough соко ploughed ploughed
ban тыйуу салуу banned banned
protect коргоо protected protected
reproduce кайра өндүрүү reproduced reproduced
contain камтылган contained contained
stretch чоюу stretched stretched
notice кабарлоо noticed noticed
Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links